Nota legal

Nota legal

L'informem que el lloc web té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta. La utilització d'aquest lloc web (www.docpopuli.com en endavant, el Web), està subjecta a les següents condicions generals d'ús. És propietat de Docpopuli tot el contingut existent dins la url https://www.docpopuli.com. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions. L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva. L'usuari ha de respondre dels danys i perjudicis de tota mena que Docpopuli.com pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús, o de la llei en relació amb la utilització del portal. Per altra banda, per donar compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d’informació i de comerç electrònic, a continuació s’indica les dades d’informació general de la url https://www.docpopuli.com

Identificació de l’empresa.

Docpopuli, SL, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que: La seva denominació social és DOCPOPULI, S.L. El seu CIF és B65838294. Està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona a la fulla B-430439 Tomo 43456 Foli 129. El seu domicili social està en C/ Santa Cristina, 7 de Sallent 08650 Barcelona.

Accés al Web de https://www.Docpopuli.com

L'accés al Lloc Web és gratuït excepte el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari. La navegació i consulta de les pàgines del Portal així com dels serveis oferts impliquen l'acceptació de les condicions generals que es descriuen a continuació.

Necessitat de registre.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i verídiques en tot moment. L'usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia del seu password, assumeix, per tant qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d'aquest. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús. Com a consell per escollir la clau de pas o com a recordatori de la mateixa, les claus d'accés i frases robustes, això és, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que el permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. En especial, l'Usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb ell mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc..) o senzilles d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc..). Docpopuli no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació.

Drets d’oposició accés, rectificació i cancel·lació.

El client podrà exercir per escrit els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades aportades d' acord amb la legislació vigent en la matèria, simplement dirigint mitjançant sol·licitud escrita i signada a Docpopuli, S.L.- C/Santa Cristina, 7 –Sallent (Barcelona). Aquesta sol·licitud contindrà les següents dades: nom i cognoms de l'usuari personal, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI i petició en que es concreti la sol·licitud.

Condició d'usuari

La utilització d'aquest portal li atribueix la condició d'usuari del Portal i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per DOCPOPULI, S.L. en el moment mateix en què vostè accedeixi al portal, sense perjudici de l'acceptació de les condicions particulars que, si s'escau siguin aplicables. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida, quedant DOCPOPULI, S.L., facultada per a denegar o retirar l'accés i ús del portal, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, en el cas, siguin aplicables.

Responsabilitat de l'usuari

L'usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del portal té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Docpopuli pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes condicions d'ús o de la llei en relació amb la utilització del portal. L'usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no utilitzar-lo per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. L'usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a: I. - No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans. II. - No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet. III. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals. IV. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial. V. - No transmetre publicitat no sol · licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això. VI. - No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error als receptors de la informació. VII. - No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del lloc web. VIII. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o a tercers. IX. - No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. X.- No està autoritzat a realitzar pràctiques o actes de "spamming" en l'ús o com a conseqüència de l'ús del Portal o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualsevol altre missatge no sol · licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, i a no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través del Portal. XI.- No està autoritzat a suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de Docpopuli, S.L. o dels seus titulars incorporats, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol altre mecanisme de protecció. XII.- No està autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades on s'emmagatzema la informació del portal. L'usuari s'obliga a mantenir indemne a Docpopuli davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, Docpopuli el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui. Qualsevol infracció del que disposa aquest paràgraf es considera una infracció dels drets de propietat intel·lectual de titularitat de Docpopuli, S.L., donant lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte i es podrà perseguir aquesta actuació mitjançant les accions administratives, civils o penals.

Compliment de les lleis

L'usuari es compromet a accedir i a utilitzar el portal de conformitat amb la llei, les condicions de l'ús, així com la moral i bons costums generalment acceptats. Així mateix, l'usuari s'obliga a no utilitzar el portal amb fins il·lícits o il·legals, lesius de drets de tercers, o de qualsevol altres formes que puguin danyar o inutilitzar el portal o els drets de tercers.

Correu electrònic i contrasenya

L'usuari que opta per registrar-se com a tal introduirà el seu DNI, la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya d'accés al mòdul de registre del portal. L'usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat del seu compte i de qualsevol transacció que s'efectuï des d'aquesta. L'usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i adoptar totes aquelles mesures que siguin útils per mantenir-la en secret. L'usuari és l'únic i exclusiu responsable de la custòdia i de la utilització, autoritzada o no, per terceres persones. La utilització del DNI, del correu electrònic i contrasenya d'un usuari s'efectua en nom de l'usuari. En aquest sentit, l'usuari haurà de notificar immediatament al Docpopuli com a propietari del portal, qualsevol restricció d'accés, modificació o cancel·lació de l'adreça de correu electrònic o de la contrasenya que vulgui efectuar. L'usuari té coneixement que l'accés al portal utilitzant la identitat o contrasenya d'un altre usuari, així com l'obtenció, ús o difusió de dades personals d'altres usuaris pot ser constitutiu d'una infracció legal i eventualment penal. En relació al procediment de registre al portal, l'usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i veraç, i a actualitzar i mantenir-la al dia durant tot l'ús del portal.

Modificació, duració i finalització

Docpopuli podrà modificar i variar en tot moment el contingut total o parcial de les condicions d'ús disponibles i accessibles al peu de cada pàgina del portal. Si l'usuari es registra com a tal, s'entén que accepta les condicions d'ús del portal i que l'acceptació és permanent, constant i ratificada pel fet de la utilització del seu correu electrònic i de la seva contrasenya, i en cada moment aquesta acceptació es refereix a les condicions d'ús vigents en cada moment. L'accés i ús del portal té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, Docpopuli, S.L. es reservarà el dret a donar per acabat o suspès l'accés i ús del portal en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, Docpopuli, S.L. advertirà prèviament de l'acabament o suspensió de l'accés i / o ús del Portal. Docpopuli, S.L. podrà, en qualsevol moment que ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa l'usuari com a usuari del portal, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d'aquestes condicions d'ús o de les transaccions que hagi acordat. Per la seva banda, l'usuari, es podrà donar de baixa com a usuari del portal remetent la petició a través del formulari de contacte.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta , considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Titularitat de continguts

Tota la informació continguda en aquesta web amb tot els tipus de continguts, codi font, textos, fonts, estructura de navegació, continguts sonors o audiovisuals, imatges, dissenys gràfics o codis en el llenguatge HTML, PLONE, JAVA, JAVA Script o Active X, entre d'altres, és propietat intel·lectual i industrial la titularitat correspon a Docpopuli, S.L.. Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Docpopuli, S.L. no cedeix totalment ni parcialment, ni concedeix llicència o autorització als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra forma relativa al portal. Docpopuli,s.l no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que Docpopuli desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, reparar-los o actualitzar-los.

Legislació aplicable

Totes les condicions establertes es regeixen per la Llei Espanyola. Docpopuli, S.L. i l'Usuari, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Tribunals i Jutjats del domicili de l'Usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals. En el cas que l'usuari tingui el domicili fora del territori espanyol, Docpopuli,S.L. i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa al fur que els correspongui, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

Indemnització

L'usuari ha de defensar, mantenir indemne i indemnitzar a Docpopuli, SL, les seves filials, directius, propietaris, empleats, agents, col·laboradors, accionistes, socis comercials i proveïdors, de tota i qualsevol responsabilitat, cost, dany i perjudici (inclosos honoraris de lletrats i costos) que els ocasioni com a conseqüència de l'ús del portal per part de l'usuari, de l'incompliment per part de l'usuari de les condicions d'ús, de qualsevol disputa o litigi entre l'usuari i un tercer, de la lesió de drets de tercers per part l'usuari. L'usuari es compromet a col · laborar amb Docpopuli, SL a la defensa dels seus interessos en cas que es presenti qualsevol reclamació o s'iniciï o invoqui qualsevol procediment judicial o administratiu per aquesta causa. Així mateix, l'Usuari es compromet a fer els més grans esforços per a evitar o, si s'escau, mitigar els efectes danyosos i perjudicials que se'n derivin per Docpopuli, SL.

Cookies i logs

Les “cookies” i “logs” constitueixen una eina empleada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són petits arxius de text que enviem al seu ordinador per mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les al seu retorn. Docpopuli utilitza cookies per a facilitar la navegació pel seu Web i per a obtenir una més gran eficàcia i personalització dels serveis oferts als Usuaris. Les cookies utilitzades permeten emmagatzemar informació sobre les preferències i idioma de l'Usuari, per tal de poder mostrar-li continguts i ofertes d'especial interès acords amb el seu perfil i registrar el nombre de vegades que es mostra a un Usuari un determinat missatge (generalment, novetats en el Web). L'Usuari pot, lliurement, decidir sobre la implantació o no, en el seu disc dur, de les cookies empleades. En aquest sentit, l'Usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar, per defecte, totes les cookies, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir, en aquest moment, la seva implantació o no en el seu disc dur. Per fer-ho, li suggerim la secció d'ajuda del seu navegador, per a saber com canviar la configuració que actualment utilitza.

Comunicacions

Totes les comunicacions es faran pel formulari de contacte de la web quan s'adrecin a Docpopuli, quan s'adrecin a l'usuari, a l'adreça electrònica que aquest hagi comunicat en el procés de registre com a usuari o a l'espai personal on-line de l'usuari a Docpopuli. La resposta del Docpopuli dependrà del volum de correus rebuts i de la complexitat de les qüestions que es plantegin, sempre respectant els terminis legalment establerts, sense que es garanteixi el correcte funcionament del correu electrònic ni en la recepció ni en l'enviament. Les dades facilitades per l'usuari al correu electrònic seran tractades d'acord amb les disposicions vigents en matèria de LOPDCP.

Tercers publicitaris i enllaços

Tercers publicitaris: Les transaccions de l'usuari amb els tercers publicitaris trobats o a través del portal són única i exclusivament entre l'usuari i els publicitaris. L'usuari reconeix i accepta que el Docpopuli no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de la presència d'aquests publicitaris al portal. Enllaços: L'establiment d'enllaços no implica en cap cas l'existència de cap relació entre Docpopuli, S.L. i el titular del corresponent lloc web. Les unions, enllaços, reenviaments o associacions ("enllaços") amb altres pàgines web (www), possibilitades des del portal, no comporten una garantia de Docpopuli a l'usuari. Docpopuli,S.L., a través dels continguts oferts en el Web, facilita l'accés a altres pàgines web que considera puguin ser del seu interès mitjançant vincles ("links"). Aquestes pàgines no pertanyen a Docpopuli,S.L.  pel que no revisa els seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable dels mateixos, del funcionament de la/les pàgina/es enllaçada/es o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús de la/les mateixa/es. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una pàgina web no pròpia es fa sota la responsabilitat i risc de l'Usuari, declinant Docpopuli,S.L. qualsevol responsabilitat per pèrdues, danys, reclamacions o despeses de cap tipus, siguin procedents o no de l'ús del web, de la informació adquirida a través d'aquest, de virus informàtics, fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió, o fallades en la línia, l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre manera, constitueix un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats poden donar-se. Per altra banda, qualsevol enllaç de qualsevol tercer a aquest Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal o d'entrada.

Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDCP), Docpopuli, S.L informa els usuaris que la comunicació al portal, a través de qualsevol mitjà establert a l'efecte, ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc per part de l'usuari, registrat o no, perquè Docpopuli, S.L tracti les seves dades personals i les incorpori als fitxers corresponents de dades de caràcter personal amb la finalitat de facilitar a l' usuari l'accés i ús ràpid i correcte del portal, fer més àgils per a l'usuari els tràmits d'obtenció de productes i / o serveis, agilitar la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i / o rebuig de les sol·licituds dels productes i / o serveis a través del portal, adequar i personalitzar els productes i / o serveis a les preferències dels usuaris, d'enviar notificacions d'actualització del portal, d'enviar a través de qualsevol mitjà, també per mitjans electrònics, informació relativa al portal Docpopuli.com i als productes i serveis oferts a través d'aquest. Docpopuli, S.L informa que l'usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi. Així mateix,  Docpopuli, S.L informa a l'usuari de la possibilitat d'exercir, en els termes que estableix la LOPDCP, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del seu tractament. La comunicació per correu electrònic entre els usuaris i Docpopuli no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no estan xifrades, el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'enviar dades personals, sobretot les dades especialment protegides d'acord amb l'article 7 de la LOPDCP. Així mateix, en compliment del que disposa l'article 34.e de la LOPDCP, Docpopuli, S.L informa els usuaris que l'acceptació de la política de privacitat del portal comporta també el consentiment dels usuaris per transferir les seves dades als destinataris, en els termes i condicions anteriorment exposats, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot si no ofereixen un nivell de protecció equiparable al de la LOPDCP. Docpopuli, S.L manifesta que té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i n'eviten la modificació, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el que disposa el RD 1720 / 2007. Sense perjudici d'això, Docpopuli, S.L podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en poder seu a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables. En cas que Docpopuli, S.L revisi i / o modifiqui la política de privacitat del seu portal, la nova redacció s'inclourà en el lloc web i serà aplicable des d'aquest moment.

Xarxes Socials

Mitjançant la web pot accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter, Google + i Youtube, entre d’altres, d'accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l'usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i vídeos. Els usuaris d'aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent de la web docpopuli.com i està obert, és a dir, és visible per a tots els usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts són les fixades per Facebook , Twitter i Youtube, Google +, entre d’altres. Docpopuli no és titular de les xarxes socials.

Nivells de seguretat

Per a evitar l'alteració, pèrdua, mal ús, accés no autoritzat o robatori de les dades de caràcter personal, Docpopuli, S.L. ha adoptat els nivells de seguretat de protecció legalment previstos, i ha establert aquells mitjans i mesures tècniques necessàries. Tanmateix, hem de comunicar-li que les mesures de seguretat a Internet, per la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables.

Comunicacions comercials electròniques

L'usuari, mitjançant la marcació de la casella que apareix a l'Avís legal, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades puguin ser tractades per Docpopuli,S.L. per a les finalitats: - Remissió de comunicacions comercials de Docpopuli per correu electrònic, fax, SMS, MMS, Whatsapp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

 

© L' equip de Docpopuli